Bajrang Baan Lyrics in Kannada ಬಜರಂಗ್ ಬಾಣ್

Select Language >> Hindi/SanskritEnglishBengaliMarathiTeluguGujaratiOdia

ದೋಹಾ

ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರತೀತಿ ತೇ, ವಿನಯ ಕರೇಂ ಸನಮಾನ |
ತೇಹಿ ಕೇ ಕಾರಜ ಸಕಲ ಶುಭ, ಸಿದ್ಧ ಕರೇಂ ಹನುಮಾನ ||

ಚಾಲೀಸಾ

ಜಯ ಹನುಮಂತ ಸಂತ ಹಿತಕಾರೀ, |
ಸುನ ಲೀಜೈ ಪ್ರಭು ವಿನಯ ಹಮಾರೀ ||

ಜನ ಕೇ ಕಾಜ ವಿಲಂಬ ನ ಕೀಜೈ, |
ಆತುರ ದೌರಿ ಮಹಾ ಸುಖ ದೀಜೈ ||

ಜೈಸೇ ಕೂದಿ ಸಿಂಧು ಕೇ ಪಾರಾ, |
ಸುರಸಾ ಬದನ ಪೈಠಿ ಬಿಸ್ತಾರಾ ||

ಆಗೇ ಜಾಯ ಲಂಕಿನೀ ರೋಕಾ, |
ಮಾರೆಹು ಲಾತ ಗಯೀ ಸುರಲೋಕಾ ||

ಜಾಯ ವಿಭೀಷನ ಕೋ ಸುಖ ದೀನ್ಹಾ, |
ಸೀತಾ ನಿರಖಿ ಪರಮಪದ ಲೀನ್ಹಾ ||

ಬಾಗ ಉಜಾರಿ ಸಿಂಧು ಮಹಂ ಬೋರಾ, |
ಅತಿ ಆತುರ ಜಮಕಾತರ ತೋರಾ ||

ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಮಾರಿ ಸಂಹಾರಾ, |
ಲೂಮ ಲಪೇಟಿ ಲಂಕ ಕೋ ಜಾರಾ ||

ಲಾಹ ಸಮಾನ ಲಂಕ ಜರಿ ಗಯೀ, |
ಜಯ ಜಯ ಧುನಿ ಸುರಪುರ ನಭ ಭಯಿ ||

ಅಬ ಬಿಲಂಬ ಕೇಹಿ ಕಾರನ ಸ್ವಾಮೀ, |
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಉರ ಅಂತರಯಾಮೀ ||

ಜಯ ಜಯ ಲಖನ ಪ್ರಾಣ ಕೇ ದಾತಾ, |
ಆತುರ ಹೈ ದುಃಖ ಕರಹು ನಿಪಾತಾ ||

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜಯತಿ ಬಲಸಾಗರ, |
ಸುರ ಸಮೂಹ ಸಮರಥ ಭಟನಾಗರ ||

ಓಂ ಹನು ಹನು ಹನು ಹನುಮಂತ ಹಠೀಲೇ, |
ಬೈರಿಹಿ ಮಾರು ಬಜ್ರ ಕೀ ಕೀಲೇ ||

ಓಂ ಹೀಂ ಹೀಂ ಹೀಂ ಹನುಮಂತ ಕಪೀಸಾ, |
ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹನು ಅರಿ ಉರ ಸೀಸಾ ||

ಜಯ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ ಬಲವಂತಾ, |
ಶಂಕರ ಸುವನ ವೀರ ಹನುಮಂತಾ ||

ಬದನ ಕರಾಲ ಕಾಲ ಕುಲ ಘಾಲಕ, |
ರಾಮ ಸಹಾಯ ಸದಾ ಪ್ರತಿಪಾಲಕ ||

ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಸಾಚ ನಿಸಾಚರ, |
ಅಗಿನಿ ಬೇತಾಲ ಕಾಲ ಮಾರೀ ಮರ ||

ಇನ್ಹೇಂ ಮಾರು ತೋಹಿ ಸಪಥ ರಾಮ ಕೀ, |
ರಾಖು ನಾಥ ಮರಜಾದ ನಾಮ ಕೀ ||

ಸತ್ಯ ಹೋಹು ಹರಿ ಸಪಥ ಪಾಯಿ ಕೈ, |
ರಾಮ ದೂತ ಧರು ಮಾರು ಧಾಯಿ ಕೈ ||

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹನುಮಂತ ಅಗಾಧಾ, |
ದುಃಖ ಪಾವತ ಜನ ಕೇಹಿ ಅಪರಾಧಾ ||

ಪೂಜಾ ಜಪ ತಪ ನೇಮ ಅಚಾರಾ, |
ನಹಿಂ ಜಾನತ ಕಛು ದಾಸ ತುಮ್ಹಾರಾ ||

ಬನ ಉಪಬನ ಮಗ ಗಿರಿ ಗೃಹ ಮಾಹೀಂ, |
ತುಮ್ಹರೇ ಬಲ ಹಮ ಡರಪತ ನಾಹೀಂ ||

ಜನಕಸುತಾ ಹರಿ ದಾಸ ಕಹಾವೌ, |
ತಾಕೀ ಸಪಥ ವಿಲಂಬ ನ ಲಾವೌ ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಧುನಿ ಹೋತ ಅಕಾಸಾ, |
ಸುಮಿರತ ಹೋಯ ದುಸಹ ದುಖ ನಾಸಾ ||

ಚರನ ಪಕರಿ ಕರ ಜೋರಿ ಮನಾವೌಂ, |
ಯಹಿ ಔಸರ ಅಬ ಕೇಹಿ ಗೊಹರಾವೌಂ ||

ಉಠು ಉಠು ಚಲು ತೋಹಿ ರಾಮ ದುಹಾಯೀ, |
ಪಾಯಂ ಪರೌಂ ಕರ ಜೋರಿ ಮನಾಯೀ ||

ಓಂ ಚಂ ಚಂ ಚಂ ಚಂ ಚಪಲ ಚಲಂತಾ, |
ಓಂ ಹನು ಹನು ಹನು ಹನು ಹನು ಹನುಮಂತಾ ||

ಓಂ ಹಂ ಹಂ ಹಾಂಕ ದೇತ ಕಪಿ ಚಂಚಲ, |
ಓಂ ಸಂ ಸಂ ಸಹಮಿ ಪರಾನೇ ಖಲ ದಲ ||

ಅಪನೇ ಜನ ಕೋ ತುರತ ಉಬಾರೌ, |
ಸುಮಿರತ ಹೋಯ ಆನಂದ ಹಮಾರೌ ||

ಯಹ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಜೇಹಿ ಮಾರೈ, |
ತಾಹಿ ಕಹೌ ಫಿರಿ ಕವನ ಉಬಾರೈ ||

ಪಾಠ ಕರೈ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಕೀ, |
ಹನುಮತ ರಕ್ಷಾ ಕರೈ ಪ್ರಾನ ಕೀ ||

ಯಹ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಜೋ ಜಾಪೈ, |
ತಾಸೋಂ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಸಬ ಕಾಂಪೈ ||

ಧೂಪ ದೇಯ ಜೋ ಜಪೈ ಹಮೇಸಾ, |
ತಾಕೇ ತನ ನಹಿಂ ರಹೈ ಕಲೇಸಾ ||

ದೋಹಾ

ಉರ ಪ್ರತೀತಿ ದೃಢ ಸರನ ಹೈ, ಪಾಠ ಕರೈ ಧರಿ ಧ್ಯಾನ |
ಬಾಧಾ ಸಬ ಹರ ಕರೈಂ ಸಬ ಕಾಮ ಸಫಲ ಹನುಮಾನ ||

Leave a Comment