Bajrang Baan Lyrics in Telugu బజరంగ్ బాణ్

Select Language >> Hindi/SanskritEnglishKannadaMarathiBengaliGujaratiOdia

ଦୋହା

నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తే, వినయ కరేఁ సనమాన |
తేహి కే కారజ సకల శుభ, సిద్ధ కరేఁ హనుమాన ||

చాలీసా

జయ హనుమంత సంత హితకారీ, |
సున లీజై ప్రభు వినయ హమారీ ||

జన కే కాజ విలంబ న కీజై, |
ఆతుర దౌరి మహా సుఖ దీజై ||

జైసే కూది సింధు కే పారా, |
సురసా బదన పైఠి బిస్తారా ||

ఆగే జాయ లంకినీ రోకా, |
మారెహు లాత గయీ సురలోకా ||

జాయ విభీషన కో సుఖ దీన్హా, |
సీతా నిరఖి పరమపద లీన్హా ||

బాగ ఉజారి సింధు మహఁ బోరా, |
అతి ఆతుర జమకాతర తోరా ||

అక్షయ కుమార మారి సంహారా, |
లూమ లపేటి లంక కో జారా ||

లాహ సమాన లంక జరి గయీ, |
జయ జయ ధుని సురపుర నభ భయి ||

అబ బిలంబ కేహి కారన స్వామీ, |
కృపా కరహు ఉర అంతరయామీ ||

జయ జయ లఖన ప్రాణ కే దాతా, |
ఆతుర హై దుఃఖ కరహు నిపాతా ||

జయ హనుమాన జయతి బలసాగర, |
సుర సమూహ సమరథ భటనాగర ||

ఓం హను హను హను హనుమంత హఠీలే, |
బైరిహి మారు బజ్ర కీ కీలే ||

ఓం హీం హీం హీం హనుమంత కపీసా, |
ఓం హుం హుం హుం హను అరి ఉర సీసా ||

జయ అంజని కుమార బలవంతా, |
శంకర సువన వీర హనుమంతా ||

బదన కరాల కాల కుల ఘాలక, |
రామ సహాయ సదా ప్రతిపాలక ||

భూత ప్రేత పిసాచ నిసాచర, |
అగిని బేతాల కాల మారీ మర ||

ఇన్హేఁ మారు తోహి సపథ రామ కీ, |
రాఖు నాథ మరజాద నామ కీ ||

సత్య హోహు హరి సపథ పాయి కై, |
రామ దూత ధరు మారు ధాయి కై ||

జయ జయ జయ హనుమంత అగాధా, |
దుఃఖ పావత జన కేహి అపరాధా ||

పూజా జప తప నేమ అచారా, |
నహిఁ జానత కఛు దాస తుమ్హారా ||

బన ఉపబన మగ గిరి గృహ మాహీఁ, |
తుమ్హరే బల హమ డరపత నాహీఁ ||

జనకసుతా హరి దాస కహావౌ, |
తాకీ సపథ విలంబ న లావౌ ||

జై జై జై ధుని హోత అకాసా, |
సుమిరత హోయ దుసహ దుఖ నాసా ||

చరన పకరి కర జోరి మనావౌఁ, |
యహి ఔసర అబ కేహి గొహరావౌఁ ||

ఉఠు ఉఠు చలు తోహి రామ దుహాయీ, |
పాయఁ పరౌఁ కర జోరి మనాయీ ||

ఓం చం చం చం చం చపల చలంతా, |
ఓం హను హను హను హను హను హనుమంతా ||

ఓం హం హం హాఁక దేత కపి చంచల, |
ఓం సం సం సహమి పరానే ఖల దల ||

అపనే జన కో తురత ఉబారౌ, |
సుమిరత హోయ ఆనంద హమారౌ ||

యహ బజరంగ బాణ జేహి మారై, |
తాహి కహౌ ఫిరి కవన ఉబారై ||

పాఠ కరై బజరంగ బాణ కీ, |
హనుమత రక్షా కరై ప్రాన కీ ||

యహ బజరంగ బాణ జో జాపై, |
తాసోఁ భూత ప్రేత సబ కాంపై ||

ధూప దేయ జో జపై హమేసా, |
తాకే తన నహిఁ రహై కలేసా ||

దోహా

ఉర ప్రతీతి దృఢ సరన హై, పాఠ కరై ధరి ధ్యాన |
బాధా సబ హర కరైఁ సబ కామ సఫల హనుమాన ||

Leave a Comment